ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN PUTRI

ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN PUTRI

Hasil gambar untuk GAMBAR PANAMPI PASRAH

Bismillahirohmanirrohim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad….

Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami.

Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang pana ing pamawas lebdya ing pitutur ingang pantes pinundhi saha kinabekten. Dhumateng para alim, ulama dalasan para santri ingkang siyang ratri datan kendhat pamedaring kitab suci ingkang tuhu luhuring budi. Dhumateng panjejenganipun Bp(besan) sakulawangsa ingkang tuhu winengku ing karahayon. Waradin panjenengan sangyang para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.

Nyuwun idi palilah dene kula cumantaka marak mangersa hangempil kamardikan panjenengan ingkang katemben sekeca mawan pangandikan, Kula aminangkani sulih sarira saking panjenenganipun Bp………..kepareng hanampi atur pasrah saking panjenenganipun bp…………………….sakulawangsa. awit saking mongkoking penggalih karawuhan panjenengan sami panjenenenganipun Bp……….. boten kuwawi matur piyambak ajrih nawung kandheg wonten ing jangga boten kocap ing lathi, pramila panjenenganupun hanamung mawantu-wantu gunging samudra pangaksami.

Hamung kewala sakdherengipun kanthi linimbaran trapsila ing budi miwah tulusing raos, sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem ALLAH SWT, karana awit saha wilasanipun temah mahani panjenengan lan kula saged pepenggihan manunggal silaturahmi wonten ing adicara pahargyan siyang punika kanthi rahayu wilujeng niskala. Amiiiiiin……………

Boten katalumpen sholawat salam mugi tetep kaaturaken dhumateng Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang sampun kepareng beciki akhlaq umatipun saha ingkang kita ajeg-ajeg safaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah.

Sagung para tamu kakung putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Ingkang angka setunggal, kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih awit kerawuhan panjenengan sarombongan, sapangombyong temanten kakung. Mugi-mugi rawuh panjenengan punika andadosna raketing pasedherekan antawisipun kulawarga Bp ……….  kaliyan kulawarga Bp ……………………….

Kaping kalihipun kula tampi atur salam taklimipun Bp………………….kanthi waosan wasalamualaikum wr.wb. ingkang saklajengipun badhe kula aturaken dumateng ngarsanipun Bp…………….. sekalian, mugi-mugi awit saking pangestunipun, sri temanten kekalih saged dados kulawarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah, fidunia wal aqiroh. Saha enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah, migunani dateng sesami, agami tuwin  negari.

Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan,keparenga sekeca  lelenggahan ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing siang/dalu punika, saha mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan  sami, wonten aruh ingkang kirang wanuh, lungguh ingkang kirang simpuh saha suguh ingkang kirang lawuh,  pramila kula minangkani Bp …… mawantu-wantu agunging samudra pangaksami.

Wondene sesampunipun paripurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur, kula namung saged ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayuha ingkang tansah pinanggih ngantos dumugi ing dalem (padukuhan), tebih saking nir-baya, nir-wikara, nir-ing-sambekala. Syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula.

Kula kinten cekap semanten atur kula tartamtu kathah goyak gayuking wicara saha kirang singlar ing reh tata krama, pramila kula mawantu-wantu agunging samudra pangaksama. Minangka tutuping atur” kupat janure tua, menawi lepat nyuwun pangapura”

Akhirukhalam biilahitaufiqwalhidayah.

Wassalamuallaikum. Wr.wb

Nuwun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *