Tuladha Pranatacara Halal-bihalal

Bismillahirohmanirrohim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad….

Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami.

Dhumateng panjenenganipun Bapak kepala dinas pendididkan kab. Pacitan utawi sesulihipun ingkang tuhu winengku ing pakurmatan.Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak Ibu Guru.minangka dwijaning ……. (instansi) ingkang pantes dadia tepa palupi para siswa ingkang satuhu kinabekten.Dhumateng panjenenganipun Bapak/Ibu komite  ………….(instansi) ingkang  dahat kinurmatan.Waradin panjenenganipun bapak/ibu purna karya labet pawiyatan ………..(instansi) ingkang dahat katedha murdhaning akrami.

  Para tamu sinedahan kakung putri ingkang minulya.Nyuwun idi palilah dene kula cumantaka marak mangersa hangempil kamardikan panjenengan ingkang katemben mawan pangandikan labet nuwuni dawuh kinen ngaturaken rantamaning adicara halal-bihalal………. (instansi) dinten …………. surya kaping ………..syawal warsa 1437 H

Hamung kewala sakdherengipun kanthi linimbaran trapsila ing budi miwah tulusing raos, sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem ALLAH SWT, karana awit saha wilasanipun temah mahani panjenengan lan kula saged pepenggihan manunggal silaturahmi wonten ing adicara halal-bihalal siyang punika kanthi rahayu wilujeng niskala. Amiiiiiin……………

Boten katalumpen sholawat salam mugi tetep kaaturaken dhumateng nabi agung Muhammad SAW, ingkang sampun kepareng beciki akhlaq umatipun saha ingkang kita ajeg-ajeg safaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah.

Sagung para tamu sinedahan kakung putri ingkang satuhu luhuring Budi.

Adicara halal-bihalal ………. (instansi) tumunten enggal kawiwitan kanthi adicara ingkang sepisan :

  • Pambuka

Panjenenganipun para tamu ingkang winengku ing pakurmatan, miwah  adicara ing siyang punika mugi-mugi pikantuk ridhaning ALLAH SWT, pramila sumangga kita bikak kanthi waosan umul kitab Alfatikhah…….

  • Adicara ingkang angka kalih

Waosan  kitab suci Al-Quran surat….. ayat….dening adimas……………………dhumateng adimas ……………….sasana miwah wanci kula sumanggaaken.

Sampun Paripurna waosan kitab suci Al-Quran, hananging swantenipun tansah sumundhuling awiyat tanda yekti ALLAH SWT, paring ridha dhumateng panjenengan lan kula.

  • Adicara ingkang angka tiga sambutan-sambutan.

Dhumateng panjenenganipun Bapak ……………sasana miwah pambiyawara kaaturaken.

Matur nuwun dumateng panjenenganipun bapak ……………..

Sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan kab.pacitan utawi sesulihipun sasana miwah pambiyawara katuraken.

Matur nuwun dhumateng panjenenganipun bapak……………… .

  • Adicara inti wujud tausiyah ingkang badhe kasalira dening panjenenganipun AL ustad ………………….. ing  pangajab mugi-mugi wonten manfaatipun dhumaten panjenegan lan kula ing tembe. Dhumateng AL Ustad……………kasuwun jengkar saking sasana lenggah dateng sasana pinanci.
  • Pengaosan doa Dhumateng panjenenganipun Bapak …………..,sasana miwah wanci kaaturaken

Sakdherengipun adicara paripurna lampahing adicara halal-bihalalpura ing apura kanthi jawat asta sesamining titah. Lampahipun mekaten Bapak Kepala Sekolah jumeneng langkung rumiyin wonten ing ngajeng kalajengaken Bapak/Ibu runtut saking palenggaan ing ngajeng ngantos paripurna. Kanthi  sinengkuyung sholawat Nabi. allah huma sholi a’lla muhamad ya robisollialaiwasalim

Saklajengipun bapak/ibu kasuwun pinarak wonten ing sakwingkingipun panggung saperlu ngedapi pasugatan ingkang sampun dipun siapaken dening panitia. Sinambi mirengaken elekton music…………………..kanthi lelagon langgam nyidam sari.

Nun inggih mekaten kala wau lampahipun adicara halal bihalal sampun kalampahan kanthi wilujeng pramila sumangga kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillah.  Kula minangka pranata cara tartamtu kathah klenta-klentunipun anggen kula matur saha kirang mrahanani dhumateng panjenengan sami pramila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Mugi-mugi konduripun Bapak/Ibu saking mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng ngantos dumugi ing sowang-sowang.

Akhirukhalam biilahitaufiqwalhidayah.

Wassalamuallaikum. Wr.wb

Nuwun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *